USLOVI ZA PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


PREDMET OSIGURANJA

Osiguravač obezbjeđuje osiguravajuće pokriće za osigurani događaj, odnosno neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti ili pretrpljenog nesretnog slučaja osigurane osobe za vrijeme boravka u inostranstvu.

Medicinski tretman podrazumijeva slijedeće:

U slučaju smrti osiguranika ekstra troškovi transportovanja umrlog osiguranika u BiH ili ekstra troškove zahtijevane za ukop u mjestu smrti, ali ne više od 5.250,00 eura.


ŠTA VAM NIJE POKRIVENO OSIGURANJEM?


TRAJANJE OSIGURANJA

Osiguravajuće pokriće počinje danom navedenim u polici kao dan početka osiguranja , ali ne prije plaćanja premije i ne prije nego je pređena državna granica. Minimalan period osiguranja je dva dana , a maksimalan jedna godina.


KOLIKO VAS KOŠTA OSIGURANJE?

Premija osiguranja zavisi od ugovorene sume osiguravajućeg pokrića, trajanja i svrhe putovanja, broja i starosne dobi osiguranih osoba. Odobravamo posebne popuste za grupe i porodično osiguranje.

Države u kojima važi pokriće van BiH Svijet bez EU,US, CN, JP Svijet bez EU,US, CN, JP Svijet bez EU,US, CN, JP Cijeli svijet
Osigurana suma po osobi 22.500,00 KM
A
30.000,00 KM
B
45.000,00 KM
C
75.000,00 KM
D
Iznos u KM po danu 1,00 1,20 1,30 1,70

KO MOŽE UGOVORITI OSIGURANJE?

Ovaj vid osiguranja mogu zaključiti sve osobe sa stalnim ili privremenim prebivalištem u BiH.


GDJE VAM VRIJEDI OSIGURANJE?

Osiguranje Vam vrijedi u zemljama koje su navedene u prilogu police, a ni u kom slučaju ne vrijedi u Bosni i Hercegovini.


PROCEDURA U SLUČAJU NESREĆE ILI BOLESTI

Program za PZO ostvaren je sa svjetski poznatom multinacionalnom asistentskom kućom CORIS, koja ima poslovne jedinice i predstavnike širom svijeta.

U slučaju nesretnog slučaja ili iznenadne bolesti osiguranik će odmah , a najkasnije u roku od pet dana kontaktirati CORIS Centar ( besplatan PCV poziv na njihov račun) i navesti sljedeće podatke:

Ukoliko Vi ne plaćate troškove liječenja policu osiguranja ćete dati ljekaru kao sredstvo plaćanja . On će je zajedno sa originalnim računom i svom poterbnom dokumentacijom dostaviti CORIS-u na naplatu . Ukoliko sami plaćate troškove liječenja jer se radi o bolesti ili povredi za koju nije predviđeno liječenje u bolnici tada će te odmah po povratku u zemlju zajedno sa originalnom medicinskom dokumentacijom i računima prijaviti nezgodu najbližoj filijali VGT osiguranja.

KONTAKT ADRESA : CORIS LJUBLJANA

ul. bratov Babnik
1000 Ljubljana
Tel: ++386 (0) 1 519 20 20
Fax ++386 (0) 1 519 16 98