Uslovi i pravila VGT osiguranja o kupovini

DD za osiguranje VGT Visoko, dioničko društvo sa sjedištem u Visokom, ulica Alaudina br.1.
Na temelju dozvole Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH VGT DD za osiguranje je ovlašteno obavljati poslove sklapanja ugovora o osiguranjima.
Na ugovor o osiguranju primjenjuju se pozitivni propisi BiH i Opšti uslovi i tarifa za putničko zdravstveno osiguranje.
Uslovi osiguranja i polica osiguranja čine sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju.

PRIKUPLJANJE PODATAKA
VGT DD za osiguranje u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju prikuplja lične podatke te ih obrađuje i koristi u svrhu obavljanja poslovnih procesa. Također, VGT DD za osiguranje ove podatke može proslijediti trećim licima za potrebe obrade odštetnog zahtijeva te druge potrebe koje se pojave u toku poslovanja. Preduzeli smo sve odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne korake da osiguramo i onemogućimo neovlašten pristup, a u cilju očuvanja sigurnosti podataka te ispravnog korištenja istih.
Preduzeli smo sve odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne korake da osiguramo i onemogućimo neovlašten pristup, a u cilju očuvanja sigurnosti podataka te ispravnog korištenja istih.

PRUŽANJE TAČNIH PODATAKA
U toku ONLINE kupovine osiguranja ugovarač je dužan da pruži istinite i potpune podatke.
U slučaju da je ugovarač izvršio namjernu prijavu netačnih podataka ili namjerno prećutao okolnosti koje bi rezultirale odbijanjem ugovora o osiguranju, DD za osiguranje VGT može zahtijevati poništenje ugovora.
DD za osiguranje VGT neće snositi odgovornost za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka od strane ugovarača osiguranja u toku procesa kupovine on line polica. U slučaju spora sva odgovornost zbog netačnih podataka ide na teret ugovarača osiguranja.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KUPACA
DD za osiguranje VGT se obavezuje čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljaju se samo nužni podaci u svrhu sklapanja ugovora i provedbe prava i obaveza iz ugovora o osiguranju. Isti se mogu dalje obrađivati u skladu sa pozitivnim propisima te koristiti u marketinške svrhe. Navedeni podaci su dostupni samo uposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Podaci o platnim karticama se nijednog trenutka ne nalaze na serveru i u posjedu DD za osiguranje VGT i nisu dostupni te samim tim DD za osiguranje VGT ne može biti odgovorno za zloupotebu istih. Društvo u svom radu prikuplja, obrađuje, koristi i štiti tajnost ličnih podataka potrebnih za zaključivanje ugovora o osiguranju, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita ličnih podataka, uz saglasnost koju nosilac podataka potvrđuje prihvacanjem ovih uslova.
KAKO PLATITI PREMIJU?
Kod online kupovine police plaćanje možete izvršiti putem PayPal-a, elektronskim karticama navedenim u dijelu koji se odnosi na način plaćanja i ostalim vidovima plaćanja koju budu navedeni kod online kupovine polica.
Ugovarač osiguranja ima pravo izvršiti prekid osiguranja u slučaju odustanka od putovanja na osnovu pismenog zahtjeva upućenog na VGT osiguranje u roku ne kasnijem od početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronski izdanoj polici.
DOSTAVA POLICE
Polica osiguranja dostavlja se kupcu u elektronskom obliku kao prilog e-maila. Kupac je dužan prilikom popunjavanja svojih podataka upisati tačnu e mail adresu u protivnom VGT ne preuzima odgovornost. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do greške prilikom isporuke e maila, kupac će kontaktirati osiguravatelja na email adresu ecommerce@vgt.ba, te će polica i prilozi biti ponovo proslijeđeni.